Zgłoszenie do KOSplaya

Czy w występie będzie zastosowana muzyka, film lub inne środku multimedialne?

 Tak Nie

Czy Uczestnik będzie potrzebował mikrofonu?

 Tak Nie

Referencje - zdjęcie postaci w którą się wcielasz.

Czy Uczestnicy będzą potrzebowali mikrofonu?

 Tak Nie

Dane uczestników

Osoba kontaktowa/Uczestnik nr 1

Uczestnik nr 2

Uczestnik nr 3

Uczestnik nr 4

Uczestnik nr 5

Uczestnik nr 6

Uczestnik nr 7

Uczestnik nr 8

Referencje - zdjęcia postaci w którą się wcielacie. (zapakowane)

REGULAMIN

Konkursu Odlotowych Strojów KOSplay

 1. Informacje ogólne

 1. Konkurs Odlotowych Strojów KOSplay, dalej zwany Konkursem, to wydarzenie polegające na samodzielnym wykonaniu przebrania i odtworzeniu przez uczestników Festiwalu Falkon 2016 postaci z mangi, anime, gier, komiksów, książek lub filmów o tematyce fantastycznej (science fiction, fantasy, horror itp.).

 2. Do Konkursu mogą zgłaszać się osoby indywidualne oraz grupy.

 3. Organizatorzy zapewniają możliwość użycia mikrofonu, nagłośnienia muzycznego oraz projekcji video.

 4. Organizatorem Konkursu jest Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza”.

 1. Zgłoszenia

 1. Udział w Konkursie KOSplay jest możliwy dla każdego uczestnika Falkonu, który wysłał formularz zgłoszeniowy do dnia 23.10.2016

 2. Uczestnicy Konkursu mają możliwość wysłania do Organizatorów ścieżki dźwiękowej w formacie MP3 i pliki video w formacie AVI lub MP4, które powinny być dostarczone drogą mailową na adres [email protected] lub osobiście do dnia 23.10.2016 r.

 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odesłania zgłoszenia w ciągu trzech dni w celu naniesienia poprawek.

 4. W wypadkach nieuwzględnionych w Regulaminie decyzje podejmują Organizatorzy.

 1. Przebieg Konkursu

 1. Rozpoczęcie Konkursu KOSplay zaplanowane jest na 5.11.2016 r. – 18:00 / 19:00

 2. Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w próbie występu bez strojów, która odbędzie się na scenie 5.11.2016 r. w godzinach porannych.

 3. Osoby biorące udział w Konkursie zobowiązane są stawić się u Organizatorów minimum pół godziny przed rozpoczęciem Konkursu.

 4. Uczestnicy poddani zostaną ocenie Jury.

 5. Jury może przyznać nagrody w kategoriach: najlepszy kostium, najlepsza prezentacja grupowa, najlepszy występ indywidualny oraz nagrodę główną – Grand Prix.

 6. Ocenie podlegają m.in.: szczegółowość wykonania kostiumu, występ, wierne odwzorowanie charakteru postaci. Jury ma możliwość wyróżnienia uczestników według kryteriów oraz kategorii nie uwzględnionych w Regulaminie.

 7. Czas występu indywidualnego ograniczony jest do 3 minut, natomiast prezentacje grupowe do 7 minut.

 8. Charakter występu zależy od inwencji uczestników. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania występu w razie rażącego naruszenia zasad Regulaminu Falkonu 2016, niniejszego Regulaminu, kultury lub bezpieczeństwa.

 9. Harmonogram Konkursu udostępniony będzie uczestnikom przed rozpoczęciem Falkonu.

 1. Nagrody

 1. Nagrody mają charakter finansowy lub rzeczowy.

 2. Przyznane przez Jury nagrody nie podlegają wymianie.

 3. Nieodebrane nagrody zostaną przeniesione do siedziby Organizatora i tam przez 10 dni od zakończenia imprezy będzie możliwy ich odbiór.

 1. Dodatkowe oświadczenia uczestników


 1. Zgłaszając się do udziału w Konkursie, uczestnik oświadcza, że:

  – wykorzystywany strój wykonał własnoręcznie z dostępnych mu materiałów,

  przedstawiana prezentacja nie narusza praw osób trzecich,

  – wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe.

 1. Uczestnik wyraża zgodę na prezentację wykonanych przez Organizatora i jego przedstawicieli podczas występów scenicznych i poza nimi – zdjęć i nagrań w dowolnej wybranej przez Organizatorów formie, w tym na papierze, nośnikach cyfrowych i innych, w sieci Internet; na powielanie i rozpowszechnianie dowolną techniką i w dowolnych nakładach. Zdjęcia i nagrania wymienione powyżej stanowią całkowitą i wyłączną własność Organizatorów z uwzględnieniem szczególnych praw przysługujących ich autorom.

 2. Uczestnik może domagać się zaprzestania publicznego udostępniania zdjęć z jego wizerunkiem, lecz tylko w przypadku, gdy te mogą w istotny sposób naruszać jego godność osobistą.

 3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych podanych przez niego w formularzach rejestracyjnych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, przyznania i wręczenia nagród oraz sporządzenia statystyk dotyczących Konkursu.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Decyzje Organizatorów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 2. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego do udziału w Konkursie podczas Festiwalu Falkon 2016 jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Obowiązująca wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Festiwalu Falkon 2016 pod adresem www.falkon.co.

* Wymaganie dotyczące braku strojów podczas próby spowodowane jest umieszczeniem sceny, która znajduje się w Głównym Namiocie, i nie ma możliwości jej osłonięcia.

Zgłaszając się do konkursu KOSplay przysługuje Ci bilet ulgowy na festiwal.

Email marketing powered by FreshMail