Zapisz się!

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO GRACZA NERD

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu na najlepszego gracza NERD, zwanego dalej NERDEM, jest Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza”, zwane dalej Organizatorem.
 2. NERD odbywa się raz do roku podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Fantastyki Falkon, zwanego dalej Falkonem.
 3. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie NERDA są osoby wskazane przez Organizatora.
 4. W NERDZIE może wziąć udział każda osoba zainteresowana, pod warunkiem, iż posiada ona akredytację na Falkon. W NERDZIE w danym roku nie mogą brać udziału jako uczestnicy osoby należące do komitetu organizacyjnego danej edycji Falkonu.
 5. Celem NERDA jest wyłonienie Najlepszego Gracza Gier Fabularnych Falkonu, integracja środowiska oraz wspólna zabawa.

Zasady

STRUKTURA KONKURSU

 1. NERD dzielić się będzie na trzy etapy, w czasie których uczestnicy będą brać udział w sesjach RPG. Sesje te wyłonić mają najlepszych graczy z danego etapu. Jury składać się będzie z Mistrzów Gry oraz Sędziów wyłonionych przez Organizatora.
 2. W pierwszym etapie NERDA wezmą udział wszyscy zgłoszeni wcześniej uczestnicy oraz osoby, które wyrażą chęć wzięcia udziału w NERDZIE na samym Falkonie. Podczas tego etapu rozegrana zostanie jedna sesja na drużynę. Z pierwszego etapu wyłonionych zostanie szesnastu najlepszych uczestników, którzy przejdą do etapu drugiego.
 3. W pierwszym etapie konkursu wszystkie osoby chętne wezmą udział w dowolnej sesji odbywającej się na terenie Falkonu w wyznaczonym czasie. Warunkiem będzie wcześniejsze zadeklarowanie chęci wzięcia udziału w NERDZIE.
 4. W drugim etapie NERDA weźmie udział szesnastu najlepszych graczy z etapu pierwszego. Na tym etapie rozegranych zostanie po jednej sesji. Składy drużyn mogą zostać wymieszane. Etap ten ma na celu wyłonienie finałowej piątki, która przejdzie do etapu trzeciego.
 5. W trzecim etapie NERDA weźmie udział pięciu graczy, którzy rozegrają jedną finałową sesję. Sesja ta wyłoni najlepszego gracza, który otrzyma tytuł NERDA danego roku

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia na NERDA przyjmowane będą drogą elektroniczną przed odbyciem się Falkonu.
 2. Wysłanie formularza jest równoznaczne z chęcią wzięcia udziału w konkursie. Liczba miejsc jest ograniczona.

ZASADY OCENY I WYBORU ZWYCIĘZCY

 1. Wybór osób, które przejdą do następnego etapu, pozostaje w gestii Mistrza Gry oraz wyznaczonych Sędziów, łącznie zwanych dalej Jury.
 2. Jury oceniać będzie:
 • Rozumienie danego settingu i odnalezienie się w nim: utrzymywanie konwencji gry, jak najrzadsze wychodzenie zachowaniem gracza oraz postaci poza świat przedstawiony, oraz zrozumienie i akceptację różnic emocjonalnych pomiędzy światem realnym, a światem gry.
 • Grę aktorską: używanie odpowiedniej gestykulacji, tembru i barwy głosu. Zastosowanie właściwego do świata przedstawionego słownictwa oraz realistyczne przeżywanie emocji (ważne, aby przedstawiane emocje nie były sztuczne i przerysowane, bo nie mieści się to w definicji dobrej gry aktorskiej).
 • Umiejętność improwizacji: szybkie i adekwatne reagowanie na pomysły Mistrza Gry oraz współgraczy, akceptacja wydarzeń na sesji i zastosowanie się do nich oraz podejmowanie własnych inicjatyw, mających na celu urozmaicić sesję w jak najwyższym stopniu.
 • Umiejętność radzenia sobie w nowych, nieznanych wcześniej sytuacjach: odgrywanie sytuacji, w których nie czujemy się pewnie, eksplorowanie nieznanych nam wątków w sesji.
 • Rozwiązywanie wyzwań i konfliktów w nieszablonowy sposób.
 • Współgranie: umiejętne współtworzenie historii z każdym uczestnikiem gry.
 • Redystrybucja czasu oraz zadań na sesji i ułatwianie zarówno Mistrzowi Gry, jak i innym graczom stworzenie ciekawej opowieści.
 1. Dokładny, punktowy system oceniania zostanie przekazany Sędziom oraz Mistrzom Gry przed rozpoczęciem Festiwalu.
 2. Narady Jury będą tajne i odbywać się będą po zakończeniu danej sesji. Wyniki kwalifikacyjne i końcowe zostaną podane oficjalnie po zakończeniu danego etapu.

JURY

 1. Sędziowie oraz Mistrzowie Gry odpowiedzialni za przeprowadzenie sesji w drugim i trzecim etapie konkursu zostaną wybrani przez Organizatora, a ich nazwiska zostaną podane do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem Falkonu.
 2. Członkowie Jury podczas pierwszego etapu będą mieli za zadanie spędzić krótki czas na danej sesji, przysłuchując się graczom i oceniając ich umiejętności zgodnie z dyrektywami przekazanymi przez Organizatora.

NAGRODY

 1. Zwycięzca NERDA otrzymuje statuetkę z dedykacją „NERD roku X”. Oprócz symbolicznej statuetki dla najlepszego gracza, jak i osób, które zajęły drugie i trzecie miejsce, przewidziane są nagrody rzeczowe.

Postanowienia końcowe

 1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Organizator. Łamanie Regulaminu przez uczestników może wiązać się z ich wykluczeniem z udziału w NERDZIE.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o czym będzie informować wszystkich zainteresowanych.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające normalny przebieg NERDA, których nie był w stanie przewidzieć lub im zapobiec.
 4. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, normowane są Regulaminem Falkonu.
 5. Prawo do wiążącej wykładni niniejszego Regulaminu ma wyłącznie Organizator.

Email marketing powered by FreshMail