Konkurs #JoinTheFederation

Aby wziąć udział w konkursie, wykonaj 4 kroki:

1. Zdobądź chorągiewkę Falkonu

2. Zrób fantastyczne zdjęcie

3. Dodaj je na Facebooka lub Instagrama z hasztagami „JoinTheFederation” oraz „Falkon2017”

4. Odwiedzaj Falkon na Facebooku i sprawdzaj czy zostałeś Zwycięzcą Miesiąca.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w regulaminie zamieszczonym poniżej:


Regulamin konkursu „#JointheFederation” 2017

§1 Ustalenia wstępne

 1. Organizatorem konkursu jest Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza”
 2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze zm.).
 3. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
 4. Konkurs trwa od 28 kwietnia do 30 października 2017 roku.
 5. Każdego miesiąca ogłoszony będzie Zwycięzca Miesiąca oraz dwóch zdobywców nagród dodatkowych.

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs przewidziany jest dla osób zamieszkujących teren Polski.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie aktywnego profilu na Facebooku lub Instagramie.
 3. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba, która doda zdjęcie z odpowiednimi hasztagami na swoim profilu na Facebooku lub na Instagramie.

§3 Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Wykonanie autorskiego zdjęcia przedstawiającego kompozycję zawierającą chorągiewkę promocyjną Festiwalu Falkon z hasłem „Join the Federation”. Wyżej cenione będą zdjęcia wykonane w oryginalnych miejscach oraz te, na których widoczny jest Uczestnik Konkursu.
 2. W Konkursie będą brały udział tylko zdjęcia oznaczone hasztagami: „JointheFederation” i „FALKON2017”.
 3. Uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych.
 4. Uczestnik Konkursu może zdobyć nagrodę jedynie w miesiącu, w którym zdjęcie zostało dodane. Np. praca konkursowa opublikowana 14 czerwca bierze udział w walce o nagrody czerwcowe. Każdy Uczestnik może brać udział w Konkursie w każdym miesiącu.
 5. Wyjątek stanowią zdjęcie dodane w dniach 27-30 kwietnia, które będą rozpatrywane wraz ze zdjęciami z miesiąca maja.
 6. Niedopuszczalne jest naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w Konkursie prac autorstwa innych osób. Każde zgłoszenie będzie weryfikowane pod względem autorstwa.


§4 Nagrody w konkursie

 1. Na początku każdego miesiąca, na profilu FALKON na Facebooku zostanie ogłoszona pula nagród na dany miesiąc.
 2. Wygrani zostaną wybrani przez koordynatorów FALKONU, wedle atrakcyjności dodanego zdjęcia.
 3. Zwycięzca Miesiąca i zdobywcy nagród dodatkowych zostaną poinformowani o wyróżnieniu w poście na profilu FALKON na Facebooku do 6. dnia kolejnego miesiąca.
 4. Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.
 5. Nagroda nie może zostać przeniesiona na inną osobę.
 6. Zwycięzca konkursu odpowiada za dostarczenie swoich danych (w sposób wskazany przez organizatora) do przekazania informacji adresowych w celu wysyłki nagrody, w ciągu 48h od ogłoszenia wyników na profilu FALKON na Facebooku.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przydzielenia wszystkich nagród oraz wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu.

§5 Ustalenia końcowe

 1. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu.
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i komunikatach dotyczących wyników oraz publikację prac konkursowych.
 3. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za akcję konkursową.
 4. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.