d
An igniting portfolio theme designed
to help you leave quite a mark.
Back to Top
Image Alt

Regulamin

Regulamin
XX Ogólnopolskiego Festiwalu Fantastyki Falkon 2019
8 – 10 listopada 2019 r.

 

1. Głównym organizatorem XX Ogólnopolskiego Festiwalu Fantastyki Falkon 2019, zwanego dalej Falkonem 2019, jest Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza”. Partnerami Falkonu 2019 są: Targi Lublin S.A., Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 31 w Lublinie.

 

2. Falkon 2019 odbywa się na terenie udostępnionym na potrzeby Festiwalu przez Partnerów imprezy, zgodnie ze wskazaniami zawartymi na mapach przedstawiających teren Festiwalu, znajdujących się na stronie www.falkon.co oraz w folderze otrzymywanym przez każdego uczestnika. Do dyspozycji uczestników zostały udostępnione pomieszczenia i korytarze zaznaczone na mapach obiektów.

 

3. Pomieszczenia sypialne dla uczestników Falkonu 2019 znajdują się na terenie Szkoły Podstawowej nr 31 w Lublinie. Po zakończeniu punktów programu w danym dniu niektóre pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 20 mogą zostać zajęte na noclegi uczestników na podstawie decyzji Organizatorów. Każdą salę należy opuścić najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem w niej programu.

 

4. Na terenie, na którym odbywa się Falkon 2019, przebywać mogą jedynie: pracownicy obiektów, twórcy programu, organizatorzy, obsługa, ochrona oraz osoby, które otrzymały akredytację.

 

5. Akredytacja jednodniowa uprawnia uczestnika do przebywania na terenie Falkonu 2019 od godz. 8.00 danego dnia do godz. 8.00 dnia następnego lub – w przypadku wejściówek niedzielnych – do godz. 17.00.

 

6. Na terenie Falkonu 2019 można przebywać w godzinach: piątek, godz. 12.00 – niedziela, godz. 17.00, również nocą wybrane obiekty udostępnione są uczestnikom.

 

7. Każdy uczestnik Falkonu 2019 może zostać poproszony o podanie Organizatorowi swoich danych osobowych: imienia, nazwiska, wieku i miejscowości, z której przybył. Dane te będą wykorzystywane lub przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów organizacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

8. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do noszenia opaski na nadgarstku oraz w widocznym miejscu identyfikatora Falkonu 2019, które otrzymuje na akredytacji. W przypadku zgubienia opaski należy niezwłocznie zgłosić się do Red Roomu. Wydanie kolejnej kosztuje 70 zł. Osoby nie posiadające opaski będą niezwłocznie usuwane z terenu Falkonu 2019 na podstawie decyzji Organizatorów.

 

9. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są posiadać ze sobą pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego) na udział w Falkonie 2019 wraz z jego kontaktowym numerem telefonu oraz informacją, że osoba podpisująca zgodę zapoznała się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Wzór zgody jest dostępny na stronie internetowej www.falkon.co.

 

10. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Falkonu 2019. Zakaz nie dotyczy zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych.

 

 

11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody fizyczne, materialne i moralne poniesione przez uczestników Falkonu 2019. Za wszelkie szkody odpowiedzialność finansową i prawną ponoszą ich sprawcy. Ubezpieczenie we własnym zakresie.

 

12. Na terenie Falkonu 2019 obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu oraz środków odurzających w jakiejkolwiek postaci, za wyjątkiem leków. Osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami kultury będą usuwane z terenu imprezy na podstawie decyzji organizatorów, bez zwrotu akredytacji. Zakaz dotyczący alkoholu nie obowiązuje na terenie Targów Lublin w wyznaczonej strefie.

 

13. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko poza budynkami Falkonu 2019.

 

14. Na terenie Falkonu 2019 należy zachować porządek i czystość. Każdy uczestnik zobowiązany jest sprzątnąć pozostawione przez siebie śmieci i umieścić je w odpowiednim pojemniku na odpady.

 

15. Naklejanie samodzielne plakatów, ogłoszeń itp. jest zakazane. Zakaz ten nie dotyczy organizatorów i obsługi. Jeśli chcesz powiesić plakat na Falkonie 2019, udaj się do Punktu Informacyjnego i poproś o pomoc.

 

16. Na teren Falkonu 2019 zabronione jest wnoszenie jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni w rozumieniu ustawy o Broni i Amunicji, broni pneumatycznej (ASG, paintball), amunicji do wyżej wymienionych, broni białej (z wyjątkiem noży oraz tzw. larpowej broni bezpiecznej), broni treningowej (bokkenów, palcatów itp.), materiałów wybuchowych, substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych. Przepis ten nie dotyczy ochrony oraz osób przygotowujących pokazy przewidziane w programie imprezy. W tym ostatnim przypadku niezbędna jest zgoda Organizatora oraz zabezpieczenie broni (rozłączenie napędów, zwolnienie sprężyn, opróżnienie magazynków i komór nabojowych, ustawienie bezpieczników w pozycji bezpiecznej itp.)

 

17. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się i podporządkowywania decyzjom organizatorów (w tym obsługi i ochrony). W przypadku krzywdzącej decyzji można odwołać się do Koordynatora Głównego Falkonu 2019, którego decyzja jest ostateczna.

 

18. Na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz reklamowania wszelkich instytucji i przedsięwzięć (plakaty, ulotki itp.). Zakaz nie dotyczy: organizatorów oraz podmiotów współpracujących z Festiwalem (w zakresie wcześniej uzgodnionym) oraz tych, którzy uzyskali zgodę decyzją Koordynatora Głównego Falkonu 2019.

 

19. Na terenie Falkonu 2019 znajduje się punkt pierwszej pomocy medycznej obsługiwany przez ratowników medycznych. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe, alergie itp. zobowiązane są do posiadania własnych leków oraz posiadania przy sobie informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, choroby lub utrudnień w leczeniu.

 

20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w programie i informowania o tym uczestników, wynikłych z przyczyn niezależnych od Organizatorów.

 

21. Organizatorzy i obsługa zastrzegają sobie prawo do uczestnictwa we wszystkich konkursach, turniejach i zawodach odbywających się w trakcie Festiwalu.

 

22. Nagrodami w konkursach są bony z walutą Falkonu 2019 podlegające wymianie na nagrody rzeczowe na stoisku z nagrodami. Za niewykorzystaną walutę nie przewiduje się rekompensaty.

 

23. Na terenie Falkonu 2019 zabrania się powielania multimediów chronionych prawami autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.

 

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie utożsamia się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników Falkonu 2019.

 

25. Organizator rezerwuje sobie prawo do używania wizerunków uczestników Falkonu 2019 (zdjęcia, wideo i inne) w celach promocyjnych bez konsultacji z zainteresowanymi osobami, mając na uwadze ich dobro i godność osobistą.

 

26. Organizatorzy mają wyłączne prawo wiążącej wykładni niniejszego Regulaminu.

 

27. Nabywając wejściówkę, nabywca staje się uczestnikiem Falkonu 2019. Poprzez nabycie wejściówki zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności.

 

28. Nieprzestrzeganie któregokolwiek z punktów Regulaminu może spowodować usunięcie, decyzją organizatorów, danej osoby z Falkonu 2019 bez zwrotu akredytacji.